WordPress 3.2 no ek yn ‘t Frysk

It hat efkes duorre, mar WordPress 3.2 is no ek yn ‘t Frysk te krijen. Sûnt 3.0 binne der dochs aardich wat teksten by kaam en dy moasten ek allegear oersetten wurde. Dat WordPress 3.2 no ek yn ‘t Frysk beskikber is betsjut ek dat de tema’s Twenty Ten en Twenty Eleven no ek folslein Frysktalich binne. WordPress 3.2 is in ferzje dy’t net in protte nijs bringt, oars as in rapper en moaier Hiem, mar 3.2 sit benammen in stik better yn elkoar. Grutte reden foar dit is dat WordPress 3.2 no minimaal PHP ferzje 5.2.4 en MySQL 5 nêdich is. Soargje dus dat jimme hosting by de tiid is.

Mei de release fan WordPress 3.2 is ek dit filmke beskikber makke dy’t wat mear útleit wat der allegear nij is yn 3.2. Dit filmke is wol yn ‘t Ingelsk:

De lêste ferzje dy’t te krijen is, is WordPress 3.2.1 en dy kinne jimme hjir delhelje.

It giet oan; WordPress yn ‘t Frysk

It giet oan. Fan hjoed ôf is it meast populêre kompjûterprogramma lang om let einliks te brûken yn ‘t Frysk. In heuglik feit dêr’t in protte wurk yn sitten hat fan mysels, mar benammen it oersettiim fan de Ried fan de Fryske Beweging mei Wolter Jetten hawwe in bealchfol wurk ferset by it oersetten.

Fan de haadside ôf kinne jim WordPress Frysk lyk downloade.