Wy binne drok dwaande!

It docht bliken dat de lêtste ferzje fan WordPress ( en de tema’s Twenty Ten en Twenty Eleven ) noch net in oersetting yn’t Frysk hienen. Wy binne dêr drok mei dwaande om dat foar elkoar te krijen. Noch krekt eefkes wartsje dus. WordPress 3.2 is wol gewoan te brûken, mar dan is de Fryske oersetting eefkes kwyt.

Reagearje