It giet oan; WordPress yn ‘t Frysk

It giet oan. Fan hjoed ôf is it meast populêre kompjûterprogramma lang om let einliks te brûken yn ‘t Frysk. In heuglik feit dêr’t in protte wurk yn sitten hat fan mysels, mar benammen it oersettiim fan de Ried fan de Fryske Beweging mei Wolter Jetten hawwe in bealchfol wurk ferset by it oersetten.

Fan de haadside ôf kinne jim WordPress Frysk lyk downloade.