WordPress.org

Frysk

Ready to get started?Download WordPress

Wolkom

Localized version screenshot

WordPress is in kompjûterprogram foar webpublikaasjes. Sawol it meitsjen as ûnderhâlden fan blogs en websiden is mei WordPress samar klear. It program kin fergees delhelle en brûkt wurde.

It basisprogram is makke troch hûnderten frijwilligers fan oer de hiele wrâld. Mei tûzenen beskikbere tema’s en ynstekkers (plugins) kin dyn side unyk wêze! De opset fan it program is tige oersichtlik en is mei dêrtroch hiel simpel om te brûken. WordPress jout de mooglikheid om mei ferskate minsken tagelyk online te wurkjen, sadat saaklike websiden ek hiel goed mei it program ûnderhâlden wurde kinne. Koartsein, elkenien is tige wolkom yn de wrâldmienskip fan WordPress.

Delhelje op dyn kompjûter

Rjochts stiet de lêste ferzje fan WordPress yn it Frysk. Klik derop om de download te begjinnnen. Asto WordPress al yn it Nederlânsk of Ingelsk ynstallearre hast, dan hoechsto allinich mar de Fryske ferzje del te heljen. Oerskriuw dyn besteande WordPress ynstallaasje mei it útpakte .zip bestân fia FTP.

Nei’t dat klear is moatst noch in lytse oanpassing dwaan yn it wp-config.php bestân, wat yn ‘e root fan dyn WordPress ynstallaasje fine kinst. Sykje dizze koade op:

define ('WPLANG', '');

en feroarje dat nei:

define ('WPLANG', 'fy');

De feroare wp-config.php opslaan en nochris oplade nei de root fan de WordPress ynstallaasje en klear is it. Mear hoechsto net te dwaan.

Eksimpels

Ynstallaasje

Samar klear…

1. Sykje in webhost dy’t WP (mei syn PHP (minimaal 5.2.4) en MySQL (minimaal 5) hoste kin.
2. Download en ynstallearje WordPress mei ús ferneamde 5-minuten ynstallaasje (sjoch ûnder) troch it zipbestân op dyn webhost út te pakken en dyn database-gegevens yn it configbestân te setten.
3. Boppe-oan dizze side stean ferskillende ferwizings nei WordPress foarums.

5-minuten ynstallaasje

1. It hiele pakket, datsto krekt downloade hast, útpakke op dyn kompjûter.
2. Iepenje wp-config-sample.php en set dyn database-gegevens der yn.
3. Bewarje it bestân en jou it de namme wp-config.php. Asto swierrichheden hast mei wp-config.php of der binne saken dy’tsto net begrypst, gean dan nei de Editing wp-config.php side.
4. Alle bestannen oplade.
5. It lêste part fan de ynstallaasje is it yntikken fan /install.php yn dyn favorite webblêder. De bestannen kinsto fine yn de wp-admin folder: /wp-admin/install.php.
Foarbyld: http://www.bygelyks.com/wp-admin/install.php

Dat wie it!

WordPress 3.2 no ek yn ‘t Frysk

23 augustus, 2011

It hat efkes duorre, mar WordPress 3.2 is no ek yn ‘t Frysk te krijen. Sûnt 3.0 binne der dochs aardich wat teksten by kaam en dy moasten ek allegear oersetten wurde. Dat WordPress 3.2 no ek yn ‘t Frysk beskikber is betsjut ek dat de tema’s Twenty Ten en Twenty Eleven no ek folslein […]

Wy binne drok dwaande!

6 augustus, 2011

It docht bliken dat de lêtste ferzje fan WordPress ( en de tema’s Twenty Ten en Twenty Eleven ) noch net in oersetting yn’t Frysk hienen. Wy binne dêr drok mei dwaande om dat foar elkoar te krijen. Noch krekt eefkes wartsje dus. WordPress 3.2 is wol gewoan te brûken, mar dan is de Fryske […]

It giet oan; WordPress yn ‘t Frysk

3 desimber, 2010

It giet oan. Fan hjoed ôf is it meast populêre kompjûterprogramma lang om let einliks te brûken yn ‘t Frysk. In heuglik feit dêr’t in protte wurk yn sitten hat fan mysels, mar benammen it oersettiim fan de Ried fan de Fryske Beweging mei Wolter Jetten hawwe in bealchfol wurk ferset by it oersetten. Fan […]

No goeie, Wrâld!

14 april, 2010

Wolkom by WordPress.org.